คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

 
1 เสนอราคาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน 4 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี (3เดือน/ครั้ง) สำหรับหน่วยปลอดเชื้อกลาง ชั้น 9 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย