คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 56231 - สุรชาติ สะบู่
2 58275 - สิริชัย มูลมงคล
3 63421 - เฉลิมเกียรติ รักจังหวัด
4 63426 - ภานุพงค์ บัวชม
 
1 เปลี่ยนอุปกรณ์ differential pressure transmitter ห้อง BSL-3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ