คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 60320 - นเรศ ตาคำลือ
 
1 วันเสาร์ 23/05/63 10.00 น. ย้าย CDU & HPU ระบบปรับอากาศ ห้อง Cath Lab รพ.กรุงเทพ-สนามจันทร์ จ.นครปฐม ผู้ดำเนินการ คุณเจ ผม ติดต่อช่างฝน 098-4209163 (ใบเสนอราคา PPC/0520/076)  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ