คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 56231 - สุรชาติ สะบู่
2 57258 - สุธิ สมสุข
3 58278 - เกรียงไกร กาวี
4 58279 - อนุวัตร ดาวแย้ม
5 60334 - สุนทร ชูชีพ
6 62390 - ภานุวัฒน์ กิตติการ
7 63413 - ทวีป รัตนเสน
 
1 ซ่อมรั่ว CDU301 ระบบปรับอากาศ ห้อง OR1 รพ.สมิติเวชชลบุรี ติดต่อคุณสุรศักดิ์ 085-6458825  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ