คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

 
1 เสนอราคาเปลี่ยน Motor CDU 5/1 ของ AHU-05 และ CDU 7/2 ของ 1NAHU-01 อาคาร 21 ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.องครักษ์ จ.นครนายก)  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ