คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

1 56231 - สุรชาติ สะบู่
2 56236 - ภาณุพงษ์ พรานพนัส
3 58278 - เกรียงไกร กาวี
4 58279 - อนุวัตร ดาวแย้ม
5 60334 - สุนทร ชูชีพ
 
1 PM ระบบปรับอากาศ OR1-5 , Cath Lab ครั้งที่ 3 ติดต่อคุณเทพพิทักษ์ 081-1718466  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ