คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

 
1 เสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ อาคาร 3 ชั้นล่าง 1.เปลี่ยนอุปกรณ์ ฮีตเตอร์ ถังน้ำร้อน สำหรับ No.1,2 เครื่องปรับอากาศ อาคาร 3 ชั้นล่าง FAU 1,2,3,4 2.เปลี่ยนมอเตอร์พัดลม ซิลเลอร์ NO.1 (COMP 3,4)  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ