คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

 
1 เสนอราคางานตรวจสอบระบบปรับอากาศห้องปฏิบัติการรังสีสูง อาการ CDU1 และ 4 ไม่ทำงาน Control ของระบบไฟจ่ายไม่พอโชว์กระแส 3.5  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ