คุณอยู่ที่ : ข้อมูล Work Order

ข้อมูล Work Order

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

กำหนดเพื่อแสดงในปฎิทิน

 
1 เสนอราคางาน PM ระบบปรับอากาศ อาคารวิจัย ระยะเวลา 9 เดือน / 3 ครั้ง (1 ม.ค.62-30 ก.ย.62)  

ครั้งที่ วันที่นัดหมายเข้าดำเนินการ วันที่สิ้นสุดเข้าดำเนินการ