คุณอยู่ที่ : รายชื่อพนักงาน

เพิ่มรายชื่อพนักงาน
ลำดับ รหัสพนักงาน ชื่อ - นามสกุล มือถือ ตำแหน่ง แผนก วันที่เริ่มงาน สถานะ จัดการ
1
1234 นาย สิริชัย มูลมงคล 0814923386 admin Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
2
45001 นาย นายวรเสน ลีวัฒนกิจ admin Management 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
3
45002 นาย เผชิญ แสงบุษราคัม Manager Management 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
4
48021 นาย ศักดิ์ชัย ทองส่ง Technician Project 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
5
48028 นาง ประภาพรรณ ชัยทนุนานนท์ admin Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
6
49032 นาย ชานนท์ ศิริพูลศฤงฆ์ 0866000945 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
7
50043 นาย ชานนท์ ตรีสุทธามาศ Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
8
53069 นาย วิชัย ศรีเพียรพล Technician Project 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
9
53076 นาย วิจิตร ตติปาณิเทพ 0898886219 Technician 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
10
53081 นาย คำรณ เทียมทอง Technician Project 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
11
53087 นาย วัชรศักดิ์ บุญเฮง 0813465777 Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
12
56231 นาย สุรชาติ สะบู่ Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
13
56236 นาย ภาณุพงษ์ พรานพนัส Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
14
57258 นาย สุธิ สมสุข Technician Service 1 มกราคม 2513 ไม่อนุญาต    
15
57263 นาย นเรศ โพธิ์คล้าม Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
16
58275 นาย สิริชัย มูลมงคล Manager Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
17
58278 นาย เกรียงไกร กาวี Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
18
58279 นาย อนุวัตร ดาวแย้ม Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
19
60320 นาย นเรศ ตาคำลือ 0849996160 Manager Service 4 มกราคม 2560 อนุญาต    
20
60334 นาย สุนทร ชูชีพ Technician Service 24 กรกฎาคม 2560 อนุญาต    
21
61362 นางสาว กฤติกา สารศรี Technician Project 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
22
62389 นาย กวินวิชช์ โกมินา 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
23
62390 นาย ภานุวัฒน์ กิตติการ 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
24
62391 นาย ธเนศ เดชเลย์ 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
25
62399 นาย สุธิ สมสุข Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
26
62404 นาย จารุเดช รัตนเสน 093-5734020 Technician Service 9 กันยายน 2562 อนุญาต    
27
62410 นาย สุทธิพงษ์ สุวรรณสโรช Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
28
63412 นาย กริชณรงค์ สำราญกิจเจริญ 0955294497 Manager Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
29
63413 นาย ทวีป รัตนเสน Technician Service 13 มกราคม 2563 อนุญาต    
30
63421 นาย เฉลิมเกียรติ รักจังหวัด 2 มีนาคม 2563 อนุญาต    
31
63426 นาย ภานุพงค์ บัวชม Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
32
A0005 นาย วิฑูร อุทัยสาง 0851297606 admin Project 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
33
A001 นาย Admin System T-SOFT admin Management 1 มกราคม 2559 อนุญาต    
34
A004 นาย นพรัตน์ มกรมภิรมย์ 0867815112 Manager Management 1 กุมภาพันธ์ 2559 อนุญาต    
35
santi นาย สันติ ยาตาล Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
36
Surasit นาย สุรสิทธิ์ ธาตุไพบูลย์ Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต    
37
Teerapong นาย ธีรพงศ์ ไหวพริบ Technician Service 1 มกราคม 2513 อนุญาต